Newsletter

Sign up for Eye’s Walk Digital Festival’s newsletter.
Be the first one to know our next events and projects!

Follow Us

Terms of Use

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας GoodCause» (εφεξής και χάριν συντομίας ο «Οργανισμός») δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου με domain name «www.projectlazaretta.eyeswalk.gr» (εφεξής και χάριν συντομίας το site), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του site παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του site, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του site, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To site αποτελεί πλατφόρμα προώθησης αδέσποτων ζώων και ζώων σε κίνδυνο σε υιοθεσίες και στήριξης φιλοζωικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα και επιτελεί τις εξής λειτουργίες: α. Φιλοζωικές οργανώσεις και ιδιώτες καταχωρούν στο site τα ζώα που προωθούν σε υπεύθυνες υιοθεσίες και οι επισκέπτες του site μπορούν με τη συμπλήρωση φίλτρων αναζήτησης να βρουν την αγγελία που πληροί τα κριτήρια που έθεσαν και β. Οι φιλοζωικές οργανώσεις καταχωρούν τα προφίλ, τα νέα και τις τρέχουσες ανάγκες τους σε εθελοντές, είδη και χρήματα και αναρτούν στοιχεία αναφορικά με τις ανάγκες τους και τραπεζικούς λογαριασμούς δεκτικών δωρεών.

Ο Οργανισμός παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του site πλήθος δυνατοτήτων οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, ενημερωτικού υλικού, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λπ. Το σύνολο των υφιστάμενων παροχών καθώς και οιεσδήποτε νέες παροχές συμπεριληφθούν στο site υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του site παρέχεται «όπως έχει» και ο Οργανισμός ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του site.

Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.

2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site θα πρέπει:

 • να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,
 • να ενημερώνει επιμελώς το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή,
 • να διαγράφει τις αγγελίες υιοθεσίας που δεν είναι ενεργές και
 • να διατηρεί τη νομική μορφή σωματείου, συλλόγου, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή μη κυβερνητικού οργανισμού σε περίπτωση που καταχωρείται ως «Φιλοζωική Οργάνωση».
 • Αγγελίες ιδιωτών που δεν ενημερωνόνται διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα μετά την πάροδο δύο μηνών από την καταχώριση κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο χρήστη.
 • Aγγελίες πώλησης ζώων απαγορεύονται ρητά χωρίς καμία εξαίρεση. Ο Οργανισμός θα διαγράφει αυτομάτως αγγελίες και λογαριασμούς χρηστών που δεν συμμορφώνονται με τον συγκεκριμένο όρο ενώ θα γίνεται καταγγελία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τις περιπτώσεις που υποκρύπτεται παράνομη πώληση ζώου.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)

Ο Οργανισμός διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του site με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και κάθε τεχνικό μέτρο ασφάλειας, στα πλαίσια τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του site να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με εταιρείες hosting που πληρούν όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις ασφαλείας και εφαρμόζει τα βέλτιστα πρωτόκολλα τεχνικής ασφάλειας.

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Οργανισμό, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στο site με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη ή της φιλοζωικής οργάνωσης/ιδιώτη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή του Οργανισμού για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. υιοθεσία, παροχή εθελοντικής εργασίας, αποστολή ειδών/ χρημάτων, διενέργεια δωρεάς κ.λπ.). Ο Οργανισμός αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του site, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του site). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του site αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών. Ο Οργανισμός έχει ελέγξει ότι τα παρουσιάζομενα ως Φιλοζωικές οργανώσεις σωματεία του site διαθέτουν νομική προσωπικότητα.

Τέλος, ο Οργανισμός ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση του νόμου 4039/2012, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει, περί προώθησης αγγελιών υιοθεσίας οικόσιτων ζώων.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Οργανισμός ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται στο site καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο site. Περαιτέρω, ο Οργανισμός δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out) του site, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον Οργανισμό, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Ο Οργανισμός πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο site να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του site. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Οργανισμού ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Οργανισμού, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτόν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός έχει την αποκλειστική δυνατότητα αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο site.

Χρήση φωτογραφιών σε αγγελίες: Ο χρήστης/αγγελιοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Ο Οργανισμός ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί ο Οργανσιμός από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του Οργανισμού να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του site κάθε φορά που θεωρεί αυτός (ο Οργανισμός) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας/διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή της στο site. Ταυτόχρονα ο Οργανσιμός διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη/αγγελιοδότη της εν λόγω αγγελίας να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στο site άλλες αγγελίες (οιασδήποτε κατηγορίας και με οιοδήποτε περιεχόμενο). Ρητά απαγορεύεται στον συγκεκριμένο ιστότοπο η ανάρτηση αγγελιών υιοθεσίας που υποκρύπτουν πώληση, σε περίπτωση που ο Οργανισμός επιβεβαιώσει σχετικό περιστατικό ο χρήστης θα αποβάλλεται αυτόματα και ο Οργανισμός θα δικαιούται να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο.

Ρητά απαγορεύεται η διπλή ανάρτηση όμοιων αγγελιών υιοθεσίας. Χρήστες που δεν τηρούν τον συγκεκριμένο όρο θα αποβάλλονται χωρίς άλλη ειδοποιήση.

9. ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το site εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει ο Οργανισμός, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Ο Οργανισμός σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμός καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του site. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το site και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρία. Ο Οργανισμός συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο site:

 • Όταν ο χρήστης φιλοζωική οργάνωση /ιδιώτης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του site και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το site για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως ο Οργανισμός, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, πως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ περι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στο site με σκοπό :

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες του,
 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site,
 • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες αγγελίες,
 • την εύρυθμη λειτουργία του site,
 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Ρητά δηλώνεται ότι ο Οργανισμός δεν κοινοποιεί ούτε μοιράζεται δεδομένα χρηστών με ΚΑΝΕΝΑ τρίτο μέρος ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

11. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΩΡΕΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Οργανισμός δεν λαμβάνει χρήματα προκειμένου για την εγγραφή χρήστη και τη δημιουργία λογαριασμού. Ο Οργανισμός δεν λαμβάνει χρήματα για την δημοσίευση αγγελιών υιοθεσίας.

Οι χρήστες φιλοζωικές οργανώσεις καταχωρούν με την εγγραφή τους στο site τα επαρκή στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι προκειμένου να δέχονται δωρεές.

Ο Οργανισμός λαμβάνει δωρεές για ενίσχυση των κοινοφελών σκοπών του σε συνεργασία με τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών “Paypal” και “Viva Payments”. Οι επισκέπτες που πραγματοποιούν δωρεά μέσω των ανωτέρω παρόχων μεταφέρονται στον ιστότοπο αυτών για την ολοκλήρωση της δωρεάς.

Η απόδειξη καταβολής ποσού θα αποστέλλεται στους δωρητές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής από την ιστοσελίδα του Paypal ή της Viva Payments.

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το σύνολο των συναλλαγών που αφορούν σε αποστολή χρηματικού ποσού αιτία δωρεά σε φιλοζωική οργάνωση διενεργείται από την Ιστοσελίδα Paypal και την Viva Payments. O Οργανισμός, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείται δωρεά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, δηλώνει ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας.

Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της δωρεάς που πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η αγορά δεν θα εκτελεστεί.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα μέσα από την Ιστοσελίδα Paypal και δευτερευόντως μέσα από την Ιστοστελίδα του Οργανισμό χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένος ο Οργανισμός και συγκεκριμένα με την Viva Payments.

O Οργανισμός δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:

 • Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, το Μέλος θα θεωρείται από τον Οργανισμό ότι δεν συμμετέχει στην αγορά.
 • Μη ενημέρωση του Οργανισμού για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά ο Οργανισμός δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε ο Οργανισμός θα θεωρήσει ότι το Μέλος δεν συμμετέχει στην αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης του Οργανισμού μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Οργανισμού.

13. COOKIES

Ο Οργανισμός μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το dogsvoice.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις του Οργανισμού σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού.
 • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι ισχύουν εξίσου και προς όφελος του Οργανισμού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του site, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας τηλεφωνικά στο 2721401987 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@projectlazaretta.eyeswalk.gr.

Terms of Use | Project Lazaretta

Sign up for Eye’s Walk Digital Festival’s newsletter.
Be the first one to know our next events and projects!